عده ورش

Category: communication            - Modern design

            - Casing made of high-quality metal

            - Handset cord

            - All components are German origin

            - weight : about 1600 g

            - measurements : 32 X 24.5 X 8.5 cm

            - telephone bell : internal or external